SISSY

SISSY von Evman

Registered Name: Sissy von Evman
Sex: Female
Date of Birth: July 11, 2018

 

OFA Certifications 

RO-EYE2648/19F-VPI – Eyes Normal
RO-PA1197/24F/P-VPI – Patella Normal
RO-CA8688/24F/P-VPI – Heart Normal
RO-EL13274F24-VPI – Elbows Normal 
RO-79367G24F-VPI – Hips Good 
CHIC#: 151065